Thermowhite.be Website Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de Thermowhite-website op www.thermowhite.be, en alle bijbehorende sites die door Thermowhite, zijn dochterondernemingen en filialen, inclusief Thermowhite-vestigingen over de hele wereld, gelinkt zijn aan www.thermowhite.be (samen de “Site”). De Site is het eigendom van Thermowhite GmbH (“Thermowhite”) en zijn licentiegevers. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DE SITE DAN NIET.

Thermowhite behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, op elk gewenst moment. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Als u de Site blijft gebruiken na het aanbrengen van wijzigingen, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat. Zolang u zich aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, verleent Thermowhite u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt voorrecht om de Site te betreden en te gebruiken.

INHOUD

Alle tekst, grafische voorstellingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, artwork en computercode (samen “Inhoud“), met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking, de “look-and-feel” en de schikking van dergelijke Inhoud, op de Site is eigendom van, wordt gecontroleerd door of in licentie gegeven aan Thermowhite, en wordt beschermd door vormgeving, auteursrecht, octrooi- en merkenrecht, en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie-wetten.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiek weergegeven, gecodeerd, vertaald, doorgegeven of verspreid op welke manier dan ook (inclusief “mirroring”) naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of verspreiding of voor om het even welke commerciële onderneming, zonder Thermowhite’s uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

UW GEBRUIK VAN DE SITE

U mag geen “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” of ander automatisch toestel, programma, algoritme of methodologie gebruiken, of om het even welk soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces, om toegang te krijgen tot enig deel van de Site of enige Inhoud, deze te verwerven, te kopiëren of te controleren, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Site of enige Inhoud te reproduceren of te omzeilen, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op enigerlei wijze die niet opzettelijk via de Site ter beschikking is gesteld.

U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig deel of enige functie van de Site, of andere systemen of netwerken die verbonden zijn met de Site of met een Thermowhite-server, of tot om het even welke van de diensten die op of via de Site worden aangeboden, door hacking, “password mining” of op enige andere onwettige manier.

U mag de kwetsbaarheid van de Site of om het even welk met de Site verbonden netwerk niet peilen, scannen of testen, noch de veiligheids- of authenticatiemaatregelen op de Site of om het even welk met de Site verbonden netwerk doorbreken. U mag geen informatie over een andere gebruiker van of bezoeker aan de Site, of een andere klant van Thermowhite, met inbegrip van een Thermowhite account die niet van u is, omgekeerd opzoeken, traceren of trachten te traceren naar de bron, of de Site of een dienst of informatie die door of via de Site ter beschikking wordt gesteld of aangeboden, exploiteren op een manier waarbij het doel is informatie te onthullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals voorzien door de Site.

U stemt ermee in dat u geen actie onderneemt die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor de infrastructuur van de Site of de systemen of netwerken van Thermowhite, of systemen of netwerken die verbonden zijn met de Site of met Thermowhite.

Links naar andere sites en naar de Thermowhite.be site

Deze Site kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden (“Gelinkte Sites”). Deze Gelinkte Sites worden uitsluitend voor het gemak van onze bezoekers ter beschikking gesteld. Dergelijke Gelinkte Sites vallen niet onder Thermowhite’s controle, en Thermowhite is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft niet de inhoud van dergelijke Gelinkte Sites, met inbegrip van enige informatie of materialen op dergelijke Gelinkte Sites. U zal uw eigen onafhankelijke oordeel moeten vormen over uw interactie met deze Gelinkte Sites.

DISCLAIMERS

THERMOWHITE BELOOFT NIET DAT DE SITE OF ENIGE INHOUD, DIENST OF EIGENSCHAP VAN DE SITE FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, OF DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE BEPAALDE RESULTATEN ZAL OPLEVEREN. DE SITE EN HAAR INHOUD WORDEN GELEVERD OP EEN “AS-IS” EN “AS-AVAILABLE” BASIS. ALLE INFORMATIE OP DE SITE IS ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING. THERMOWHITE KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U VAN DE SITE DOWNLOADT VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF BESMETTING OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE GELINKTE SITES. UW ENIGE RECHTSMIDDEL TEGEN THERMOWHITE WEGENS ONTEVREDENHEID OVER DE SITE OF OM HET EVEN WELKE INHOUD IS DE SITE OF DERGELIJKE INHOUD NIET LANGER TE GEBRUIKEN. DEZE BEPERKING VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN MAAKT DEEL UIT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN.

Bovenstaande disclaimer geldt voor alle schade, aansprakelijkheid of verwondingen veroorzaakt door een gebrekkige prestatie, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in werking of verzending, computervirus, storing in communicatielijnen, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging van, of gebruik, hetzij door contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak.

Thermowhite behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, het volgende te doen: (1) de werking van of toegang tot de Site, of een deel van de Site, om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; (2) de Site, of een deel van de Site, en alle toepasselijke beleidslijnen of voorwaarden te wijzigen of te veranderen; en (3) de werking van de Site, of een deel van de Site, te onderbreken wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van routinematig of niet-routinematig onderhoud, foutcorrectie of andere wijzigingen. Alle informatie wordt gegeven naar beste weten en zonder garantie voor juistheid, volledigheid of actualiteit. Elke aansprakelijkheid, in het bijzonder voor mogelijke schade of gevolgen die uit het gebruik van de verstrekte informatie voortvloeien, wordt uitgesloten.

 

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Bijgewerkt op mei. 20, 2022

chevron-dons
BE